2008/01/24

erpics/1/3/256013/1166167010.jpg" alt="短篇小說" align="center" style="padding:10px" />
短篇小說係所有小說嘅基礎,小說嘅發展初期並冇長短之分,係隨時代而區分。今短篇小說多要求文筆洗鍊,因受西洋三一定律(即「一時一地一物」)嘅影響,使倒短篇小說嘅故事更生動,詳細,但係亦限制咗故事嘅發展。

易赚 28cash